Μαθήματα Υπολογιστών για παιδιά
  • από 6
  • έως 16
ετών.

Καθημερινή Μελέτη Σχολικών Μαθημάτων Ηράκλειο

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 2 ώρες την εβδομάδα.


Για παιδιά που φοιτούν στην Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου ( 6 - 9 ετών ).

Για παιδιά που φοιτούν στην Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου ( 9 - 12 ετών ).

Για παιδιά που φοιτούν στην Α΄ ή Β΄ Τάξη του Γυμνασίου ( 12 - 14 ετών ).

Για παιδιά που φοιτούν στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου ή Α Τάξη Λυκείου ( 14 - 16 ετών ).

Κοινοποιήστε στο